Exposició llibre 1r ESO F i G


Coses a fer:

  1. Presentar-lo convenientment indicant autor, títol, traducció (si cal), il·lustracions. editorial, any, lloc de publicació, nombre de pàgines i tot el que consideres d'interés. (fins a 3 punts).
  2. Comentar, des de la teua perspectiva, les característiques específiques del text: (fins a 3 punts)
  • Narració: Sense estendre't en l'argument, comentar la presència del narrador així com el tractament dels personatges, l'espai i el temps.
  • Teatre:  Sense estendre't en l'argument, comenta el tema i conflictes que tracta, així com el tractament dels personatges, l'espai i el temps.
      3. Argumentar la teua valoració del llibre buscant els aspectes que t'han agradat més i els que menys. Busca un(s) paràgraf(s) o fragments del llibre (unes 10 línies) per a llegir-los com a exemples en l'exposició. (fins a 3 punts)
      4. Relacionar algun dels aspectes anteriors amb altres lectures o notícies d'actualitat. (fins a 1 punt)

Avaluació:

Es tindran en compte els aspectes següents:
  • La selecció adequada del registre (ha de ser formal, no col·loquial).
  • La selecció (idees importants) i l'ordenació lògica de la informació.
  • La correcció lingüística (tant fonètica com lèxica).
  • La presentació oral (elocució clara, entonació, pauses...).